An tSeirbhís Bunoideachais d'Aosaigh

Tá tú anseo:

Cuireann an tSeirbhís Bunoideachais d'Aosaigh (ABE) teagasc grúpa beag agus thart ar 1-1 teagasc sa léitheoireacht, sa scríbhneoireacht agus sa mhatamaitic ar fáil do dhaoine fásta a bhfuil bunriachtanas scileanna acu do dhaoine fásta a bhfuil deacrachtaí litearthachta acu. Go ginearálta, cuirtear leibhéil NFQ 1-3 ar fáil.

Tá an tseirbhís Bunoideachais Aosaigh (Litearthacht) á cómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa mar chuid de Chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

Cláir a chuireann an tSeirbhís Bunoideachais d'Aosaigh (Litearthacht) ar fáil:

 • Is féidir leat foghlaim leat féin le teagascóir nó i ngrúpa beag.
 • Is féidir leat foghlaim ar do luas féin, ag am a oireann duit.
 • Tá an teagasc dírithe ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí.
 • Cuirtear teagasc ar fáil i dtimpeallacht shuaimhneach, chairdiúil.
 • Tá an tseirbhís faoi rún.
 • Tá an tseirbhís saor in aisce.
 • Tá deimhniú ar fáil.
 • Dianteagasc d'Oideachas Bunata Aosach (ITABE).
Lógó NALA

"Is éard atá i gceist le litearthacht ná éisteacht, labhairt, léamh, scríobh, uimhearthacht agus teicneolaíocht laethúil a úsáid chun faisnéis a chur in iúl agus a láimhseáil. Cuimsíonn sé níos mó ná scileanna teicniúla na cumarsáide (léamh, scríobh agus litriú): tá gnéithe pearsanta, sóisialta agus eacnamaíocha ag baint leis freisin. Méadaíonn litearthacht an deis do dhaoine aonair agus do phobail machnamh a dhéanamh ar a gcás, féidearthachtaí nua a fhiosrú agus athruithe a thionscnamh."

Teagmháil leis an Ionad Breisoideachais agus Oiliúna

Ceantar Chathair Chorcaí:

Scéim Litearthachta d'Aosaigh in Ann
Fiona Long Uasal – Oibrí Acmhainne

Foirgneamh Seirbhísí Pobail,
Céide Charn Loch, Ascaill an Ghleanna,
An Gleann, Co. Chorcaí.

e: fiona.long@corketb.ie
Guthán: (021) 455 3180 / (086) 608 7111

Ballyphehane – Léigh Scríobh Anois Scéim Litearthachta
Bernadette De Courcey, Uasal

Ionad Acmhainní Pobail,
Siúlóid na mBráthar Íochtarach, Baile Féitheán, Corcaigh.

e: bernadette.decourcey@corketb.ie
Guthán: (021) 431 9085

Scéim Tacaíochta Bunoideachais Aosaigh Mhathúna
Bríd Murphy Uasal – Eagraí Litearthachta d'Aosaigh

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Mahon,
Mahon Drive, Machan, Corcaigh.

e: brid.murphy@corketb.ie
Guthán: (021) 435 8866 / (086) 857 7820

Scéim Litearthachta an Lucht Siúil / na Romach
Mary Ryder Uasal – Eagraí Litearthachta d'Aosaigh

Naomh Uinseann de Pól,
Sráid Tuckey, Corcaigh.

e:mary.ryder@corketb.ie
t:(021) 425 5542 / (086) 0487404

Scéim Litearthachta Altrusa
Mary Ryder Uasal – Eagraí Litearthachta d'Aosaigh

Ionad Seirbhísí Oideachais Shráid Dhúglais,
107 Sráid Dhúglais, Corcaigh.

e: mary.ryder@corketb.ie
T: (021) 425 5542 nó (086) 1986029

Páirc an Teampaill / Fearann Rí Scríobh Le Chéile
Margo Kelleher Uasal – Oibrí Acmhainne
Margie O'Riordan Uasal – Oibrí Acmhainne

Ionad Oideachais & Cearta,
5 Ave Pháirc an Teampaill, Páirc an Teampaill, Corcaigh.

e: margo.kelleher@corketb.ie
e: margie.oriordan@corketb.ie
Guthán: (021) 430 7969 / (086) 040 7497

Scríobh Mayfield ar an Scéim Litearthachta d'Aosaigh
An tUasal Darragh McNamara

Ionad Pobail Ardbhaile,
Seanbhóthar Eochaille, Baile na mBocht, Corcaigh.

e: darragh.mcnamara@corketb.ie
Guthán: (021) 450 0434

Comhordaitheoir ESOL
Mary Ryder Uasal – Eagraí Litearthachta d'Aosaigh

e: mary.ryder@corketb.ie
Guthán: (021) 425 5542 / (086) 048 7404

Ceantar Chorcaí Thiar Theas:

Ionad ABE Bhaile an Chollaigh
Ms. Sarah Donovan – Oibrí Acmhainne

e: sarah.donovan@corketb.ie
t: (021) 487 8899 nó (086) 880 8057

Seirbhís Bhundúchasach Do Dhaoine Fásta Mhaigh Chromtha
Sheila Scully Uasal – Oibrí Forbartha

e: sheila.scully@corketb.ie
Guthán: (086) 823 9097

Ionad ABE Charraig Uí Leighin
Frances McInerney Uasal – Oibrí Forbartha

e: frances.mcinerney@corketb.ie
Guthán: (086) 823 8757

Ceantar Chorcaí Thoir Theas:

Ionad FET an Chóibh
Teresa Quirke Uasal – Oibrí Acmhainne

e: teresa.quirke@corketb.ie
t: (021) 485 5472 nó (086) 823 8772

Ionad FET Eochaille
Cathy O'Mahony Uasal – Oibrí Acmhainne

e: cathy.omahony@corketb.ie
t: (024) 936 74 nó (086) 823 8746

Ionad FET Mhainistir na Corann
Helen Walsh Uasal – Oibrí Acmhainne

e: helen.walsh@corketb.ie
t: (021) 462 1567 nó (086) 823 8769

Ceantar Chorcaí Thuaidh:

An tUasal Nuala White
Comhordaitheoir Ceantair FET (Corcaigh Thuaidh)

e: nuala.white@corketb.ie
Guthán: (086) 682 3717

Ionad FET Mhainistir Fhear Maí
Ruth Doherty Uasal – Oibrí Acmhainne

e: ruth.doherty@corketb.ie
Guthán: (086) 823 8758 / (025) 42945

An tIonad Q, Mala
Marion Hennessy Uasal – Oibrí Acmhainne

e: marion.hennessy@corketb.ie
Guthán: (087) 770 1041 / (022) 42322

Ionad FET Shráid an Mhuilinn
Marie Twomey Uasal – Oibrí Acmhainne

e: marie.twomey@corketb.ie
Guthán: (086) 770 7301

Ionad FET Charleville

Sadie Allen Uasal – Oibrí Acmhainne

Mary O'Connell Uasal – Oibrí Forbartha

e: sadie.allen@corketb.ie/ mary.oconnell@corketb.ie

Guthán: (086)791 2485 / (063) 81422

Ceann Toirc/Áth Trasna
Marion Hennessy Uasal – Oibrí Acmhainne

Noleen O'Mahony Uasal – Oibrí Forbartha

e: marion.hennessy@corketb.ie / noleen.omahony@corketb.ie
t: (087) 770 1041 / (086) 8238733

Ionad FET Bhaile Mhistéala
Ria Breen Uasal – Oibrí Acmhainne

e: ria.breen@corketb.ie
Guthán: (086) 048 4457

Iarthar Chorcaí:

Ionad FET Dhroichead na Bandan
Raymond O'Regan Uasal – Oibrí Acmhainne

e: raymond.oregan@corketb.ie
Guthán: (086) 823 9094

Ionad FET Bhéarra
Noreen Murnane Uasal – Oibrí Acmhainne

e: noreen.murnane@corketb.ie
Guthán: (086) 823 9147

Ionad FET Dhún Mánmhaí
Dorothy Beamish Uasal – Oibrí Acmhainne

e: dorothy.beamish@corketb.ie
t: (023) 885 6708 nó (086) 823 9149

Ionad FET Naomh Gobans Bheanntraí
Irene O'Driscoll Uasal – Oibrí Forbartha
e: abebantry@corketb.ie
Guthán: (086) 823 9140

Margaret Lavin Uasal – Oibrí Acmhainne
e: margaret.lavin@corketb.ie
Guthán: (086) 823 9089

Ionad FET Chloich na Coillte
Bríd Murphy Uasal – Oibrí Acmhainne

e: brid.m.murphy@corketb.ie
t: (023) 883 6968 nó (086) 020 4681

Ionad FET an Sciobairín/na Sceilge
Ms. Jane Gill – Oibrí Acmhainne

e: jane.gill@corketb.ie
t: (028) 40296 nó (086) 190 9694

Dianteagasc don Oideachas Bunata Aosach (ITABE)

Is tionscnamh de chuid na Roinne Oideachais & Scileanna é an tionscadal ITABE, chun samhail teagaisc i litearthacht aosach agus bunoideachas a sheachadadh trí Sheirbhísí Litearthachta d'Aosaigh BOO do dhaoine fásta atá faoi mhíbhuntáiste oideachais. Cuirtear an dianchlár seo ar fáil ar bhonn 6 uair an chloig (a sheachadtar i dhá nó trí sheisiún sa tseachtain) ar feadh 14 seachtaine. Clúdaíonn an cúrsa scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta, scríbhneoireachta agus uimhreacha.

Is é aidhm an chláir deis a thabhairt do rannpháirtithe, i ngrúpaí de 6 – 8 mac léinn, rochtain a fháil ar 6 uair an chloig teagaisc in aghaidh na seachtaine thar thréimhse 14 seachtaine seachas 2 uair an chloig ar an meán in aghaidh na seachtaine a chuirtear ar fáil faoi láthair. Leithdháileadh roinnt de na tionscadail seo ar gach ceann de na 16 BOO.

Is comhthionscadal é seo faoi stiúir an ETBI, i gcomhpháirtíocht le NALA, le comhordú an tionscadail a chuireann BOO Átha Cliath agus Dhún Laoghaire ar fáil.

Tacóidh Grúpa Comhairleach leis an tionscadal ITABE ar a mbeidh ionadaithe ón Roinn Oideachais & Scileanna, ón ETBI, ó Fhóram Litearthachta an BOO, ón nGníomhaireacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh agus ón Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas.

Cé hiad rannpháirtithe an chúrsa?

Beidh na rannpháirtithe 18 mbliana d'aois nó níos sine agus ní bheidh siad ag freastal ar oideachas lánaimseartha dara leibhéal. Caithfidh deacrachtaí móra litearthachta nó uimhearthachta a bheith acu agus caighdeán litearthachta a bheith acu faoi bhun Leibhéal 3 QQI.

Cad a d'fhéadfadh a bheith i gceist le hábhar an chúrsa?

Leithdháilfear formhór na n-uaireanta teagaisc ar na modúil is mó a bhaineann go díreach le soláthar litearthachta/uimhearthachta. Ba chóir go mbeadh meascán díobh seo a leanas san áireamh in ábhar an chúrsa:

 • Scileanna Cumarsáide: Léitheoireacht / Scríbhneoireacht / Litriú / Uimhearthacht / Cumarsáid ó Bhéal
 • Foghlaim le Foghlaim: Stíleanna Foghlama a Thuiscint / Scileanna Staidéir / Treoir Oideachais
 • Réamhrá le TF: Ríomhairí Bunúsacha / Idirlíon

An mbeidh rogha creidiúnaithe ann?

Tabharfar deis do rannpháirtithe creidiúnú QQI a fháil má roghnaíonn siad amhlaidh agus má tá sé ar fáil. Ní mór do gach rannpháirtí a scileanna litearthachta/uimhearthachta a mheas ag tús agus ag deireadh an chúrsa trí úsáid a bhaint as modheolaíochtaí cuí.

Cad iad na tacaíochtaí breise atá ar fáil do rannpháirtithe?

Tá mic léinn fásta a ghlacann páirt i gcláir ITABE i dteideal rochtain a fháil ar an Tionscnamh Treorach um Oideachas Aosach – AEGI i scéimeanna inar bunaíodh treoirthionscadail. Ós rud é go gcuirfidh rannpháirtithe áitiúla Seirbhísí Litearthachta d'Aosaigh BOO tionscadail ITABE ar fáil, bainfidh rannpháirtithe tairbhe freisin as na tacaíochtaí reatha a sholáthraíonn na seirbhísí seo.

Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fháil?

Más mian leat tuilleadh sonraí a fháil, déan teagmháil leis an gComhordaitheoir Náisiúnta ITABE:

An tUasal Marian Lynch,
Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire,
1 Geata thuans, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.

Guthán: (01) 452 9600
e: mlynch@ddletb.ie

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas