Fáilte ó Denis Leamy – Príomhfheidhmeannach

Fáilte chuig suíomh idirlín Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Is é an t-údarás um oideachas agus oiliúint stáit é do Chorcaigh.

I gCorcaigh, bíonn seirbhísí oideachais, oiliúna agus óige á soláthar, á dtacú agus á gcomheagrú ag BOO Chorcaí. Tá conair ann do gach foghlaimeoir trínár seirbhísí. Féach ar an suíomh idirlín le do thoil. Muna bhfuil tú in ann teacht ar cad atá uait nó má tá eolas mionsonraithe ag teastáil uait, is féidir iarratais a dhéanamh trínár leathanach teagmhála.

Donncadh Ó Léime, Príomhfheidhmeannach.

Fáilte chuig suíomh gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Is é an t-údarás oideachais agus oiliúna stáit do Chorcaigh é.

Cuireann BOO Chorcaí seirbhísí oideachais, oiliúna agus óige ar fáil, tacaíonn sé leo agus comhordaíonn sé iad i gCorcaigh. Trínár seirbhísí, tá bealach ann do gach foghlaimeoir. Brabhsáil tríd an suíomh gréasáin le do thoil. Mura féidir leat teacht ar an méid atá á lorg agat nó má theastaíonn eolas níos sainiúla uait, is féidir iarratais a dhéanamh trínár leathanach Déan Teagmháil Linn.

Denis Leamy, Príomhfheidhmeannach.

CETB-Eagraíocht-Tíleanna

& Eagar

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí (dá ngairtear BOO Chorcaí anseo feasta) faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 agus tá sé freagrach agus freagrach as stiúradh agus rialú cuí a fheidhmeanna i limistéir údaráis áitiúil Chomhairle Cathrach Chorcaí agus Chomhairle Contae Chorcaí. Déanann BOO Chorcaí seirbhísí oideachais, oiliúna agus óige a phleanáil, a sholáthar, a thacú agus a chomhordú i gCorcaigh, seirbhísí a aithnítear go hidirnáisiúnta mar mhúnla barr feabhais.

Is fórsa tiomána oideachais agus oiliúna é BOO Chorcaí i gCorcaigh, a sholáthraíonn seirbhísí ardchaighdeáin atá nuálach, freagrúil agus cuimsitheach. Trí BOO Chorcaí tá cosán ann do gach foghlaimeoir.

Is iad sprioc-chliaint BOO Chorcaí foghlaimeoirí inár scoileanna, coláistí, ionaid oiliúna agus suíomhanna pobail, iarratasóirí faoi na scéimeanna éagsúla tacaíochta d'fhoghlaimeoirí atá á riar go díreach ag BOO Chorcaí, Soláthraithe Seirbhíse don Óige, Grúpaí Oideachais agus Oiliúna Pobail, Eagraíochtaí Deonacha Pobail agus Pobail ar fud na Cathrach agus an Chontae.

CETB-Scoileanna-Tíl

Scoileanna

Is é BOO Chorcaí an pátrún agus an comhlacht bainistíochta do dhá Phobalscoil Náisiúnta, dhá Scoil Speisialta agus 28 Iar-bhunscoil aitheanta. Tá dhá cheann déag de na hiar-bhunscoileanna ainmnithe mar Choláistí Pobail áit a bhfuil comhaontú ann le rannpháirtíocht áitiúil na Deoise i rialachas an Choláiste. Cuireann BOO Chorcaí réimse seirbhísí ar fáil dár scoileanna agus dár gcoláistí go léir lena n-áirítear tacaíocht airgeadais, acmhainní daonna, tógáil, TFC, tacaíocht rialachais chomh maith le tacaíocht pleanála oideachais.  Is comhiontaobhaí/comhphátrún é BOO Chorcaí ar 13 Scoil Phobail agus Chuimsitheacha ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí.

Cuireann BOO Chorcaí suíomh oideachais de chineál iar-bhunscoile ar fáil i gcomhar le FSS, chun tacú le mic léinn nach bhfuil in ann páirt a ghlacadh i soláthar an phríomhshrutha. Tá an suíomh seo i bhfoirm aonad cúraim speisialta, ardtacaíochta agus cúraim chónaithe, ag Éist Linn, Bessboro Blackrock.

CETB-FET-Tíleanna

Breisoideachas & Oiliúint (F.E.T.)

Is éard is Breisoideachas agus Oiliúint (FET) ann ná seirbhísí oideachais agus oiliúna a sholáthar do réimse leathan tairbhithe. I measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá cúrsaí lánaimseartha a mhaireann ar feadh tréimhsí éagsúla, go roghanna cúrsa páirtaimseartha níos giorra atá deartha chun freastal ar riachtanas sonrach foghlaimeora, atá nasctha le sealbhú scileanna le haghaidh fostaíochta, nó an fhéidearthacht dul ar aghaidh chuig staidéir bhreise.

Cuireann BOO Chorcaí réimse seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna ar fáil, go lánaimseartha agus go páirtaimseartha, in ionaid agus i suíomhanna éagsúla ar fud an réigiúin. Áirítear le soláthar lánaimseartha:

 • Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta
 • Printíseachtaí
 • Tréimhsí oiliúna
 • Oiliúint i Sainscileanna
 • Ógtheagmháil
 • Ionaid Oiliúna Pobail
 • Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla
 • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Tá roinnt Campas Breisoideachais agus Oiliúna ag BOO Chorcaí:

 • Campas Oileán Morrison
 • Campas Shráid Dhúglais
 • Campas Bhóthar na Trá Móire
 • Campas Mhala
 • Campas Chionn tSáile
 • Campas Iarthar Chorcaí
 • Campas Bhaile an Easpaig

Cuirtear cláir pháirtaimseartha FET ar fáil i suíomhanna agus in áiteanna éagsúla faoi roinnt ceannteideal maoinithe le spriocghrúpaí sonracha d'fhoghlaimeoirí:

 • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas
 • Litearthacht d'Aosaigh
 • Oideachas Aosach agus Pobail
 • Oiliúint Scileanna
 • Cúrsaí Oíche/Oíche
 • Scileanna don Obair
Tionscadal UBU

Seirbhísí Óige

Faoin Acht um Bord Oideachais agus Oiliúna 2013, sanntar an fheidhm seo a leanas do BOO Chorcaí maidir leis an Óige – "chun Tacú le soláthar, comhordú, riarachán agus measúnú seirbhísí oibre don aos óg ina limistéar feidhme".

Is gné amháin de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí (BOO Chorcaí) iad Seirbhísí Óige – eagraíocht mhór a chuireann seirbhísí ar fáil san oideachas bunscoile agus meánscoile, printíseachtaí, tionscnaimh um fhilleadh ar oideachas, oideachas pobail agus breisoideachas & oiliúint. Is príomhaidhmeanna de chuid na heagraíochta iad conair a chur ar fáil do gach foghlaimeoir agus tacú le daoine óga. Tarraingítear níos mó ná €4 mhilliún de mhaoiniú ón DCEDIY trí Sheirbhísí Óige BOO Chorcaí do thionscadail óige faoi stiúir foirne agus faoi stiúir oibrithe deonacha sa chathair agus sa chontae. Tá foireann seirbhísí Óige BOO Chorcaí comhdhéanta d'Oifigeach Forbartha Óige, beirt Oifigeach Óige agus beirt Oifigeach Tacaíochta don Óige.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas