Plean Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí

Tá tú anseo:
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Department of public Expenditure and Reform

Tá gealltanas sa Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, gur chóir gach Ordú Ceannaigh ó Roinn nó Gníomhaireacht Rialtais ar €20,000 nó os a chionn a fhoilsiú ar líne faoi dheireadh 2012. Léirigh sé seo tiomantas níos luaithe i gClár an Rialtais. Úsáidtear ceannacháin i BOO Chorcaí chun íocaíochtaí/aisíocaíochtaí a dhéanamh, lena n-áirítear deontais do chomhlachtaí poiblí eile agus aisíocaíochtaí tuarastail do bhaill foirne ar iasacht. Tá léirmhíniú déanta againn ar ghealltanais an Phlean Athchóirithe mar thagairt d'íocaíochtaí le haghaidh earraí nó seirbhísí a soláthraíodh agus dá bhrí sin tá aon íocaíochtaí eile fágtha ar lár againn. Tá Orduithe Ceannaigh curtha as an áireamh againn freisin dá gcuirfí bac ar a bhfoilsiú faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas