Scoileanna Speisialta Pobail

Tá tú anseo:

Déanann Pobalscoileanna BOO Chorcaí soláthar do riachtanais scoláirí a bhfuil uathachas agus riachtanais chasta foghlama acu agus do dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta foghlama acu a dteastaíonn tacaíocht ó scoil speisialta uathu ó cheithre bliana d'aois suas go dtí ocht mbliana déag d'aois.  De réir rialacháin na Roinne Oideachais, fágfaidh daltaí an scoil ag deireadh na scoilbhliana ina sroicheann siad 18 mbliana d'aois. Chun an aoisbhanda seo a éascú, síneann an raon ranganna ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. Beidh grúpálacha ranga bunaithe ar mheascán d'aois, piarghrúpaí cuí agus riachtanais gach páiste.

Feidhmíonn an scoil laistigh de na rialacháin mar atá leagtha amach sna Rialacha do Scoileanna Náisiúnta agus ciorcláin agus treoracha ábhartha arna n-eisiúint ag rannóga Bunoideachais/Oideachais Speisialta na Roinne Oideachais. Tá an scoil maoinithe ag deontais ón Roinn Oideachais. Tá leithdháiltí foirne ag teacht leo siúd atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais.

Grafaic faisnéise-Béarla

Is scoileanna stáit, ilchreidmheacha, comhoideachais iad Pobalscoileanna BOO Chorcaí a bhfuil na croíluachanna seo a leanas mar bhonn agus mar thaca leo:

  1. Barr Feabhais san Oideachas
  2. Cúram
  3. Comhionannas
  4. Meas
  5. Pobal

Tugtar an deis chéanna do gach dalta clárú de réir an Achta Oideachais (Ligean Isteach ar Scoil), 2018 agus na critéir atá leagtha amach i bPolasaí Iontrála na Scoile. Cuireann ár scoileanna oideachas lánchuimsitheach chun cinn a aithníonn iolracht na bhféiniúlachtaí, na gcreideamh agus na luachanna atá ag daltaí, tuismitheoirí/caomhnóirí agus baill foirne. Caitear go cothrom le mic léinn de gach reiligiún agus creideamh. Ní thugann timpeallacht agus gníomhaíochtaí na scoile pribhléid d'aon ghrúpa thar ghrúpa eile agus ag an am céanna aitheantas a thabhairt do dhaltaí de gach reiligiún agus creideamh agus iad a éascú.

Seachadann Scoileanna Speisialta Pobail BOO Chorcaí an curaclam do Scoileanna Speisialta de réir mar atá forordaithe ag an Roinn Oideachais agus curtha in oiriúint chun freastal ar riachtanais oideachais gach dalta. Glactar modheolaíochtaí agus straitéisí éagsúla chun acmhainneacht foghlama an scoláire a uasmhéadú.

Pobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin:

Maidir le Pobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin

Is áit í Pobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin (CCSS) ina mbraitheann gach duine muintearas agus úinéireacht. Bunchloch phobal na scoile is ea caidrimh mheasúla dhearfacha a thugann aire riamh do dhínit gach duine aonair. Táimid tiomanta freisin do thimpeallacht shábháilte a chinntiú inar féidir lenár ndaltaí a gcumas féin a uasmhéadú. Tá sé riachtanach caidreamh fiúntach a chruthú leis na daltaí, lena dtuismitheoir(í)/caomhnóir(í) agus le gach duine a bhfuil baint acu lena gcúram agus lena n-oideachas, chun eispéireas oideachais ar ardchaighdeán a chinntiú dár bhfoghlaimeoirí.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin scoil seo, tabhair cuairt ar https://carrigalinecommunityspecialschool.ie/

Pobalscoil Bhaile an Róistigh:

Maidir le Pobalscoil Bhaile an Róistigh

Is Pobalscoil Speisialta í Pobalscoil Bhaile an Róistigh (RCSS) a dhéanfaidh soláthar do riachtanais daltaí a bhfuil uathachas agus riachtanais chasta foghlama acu agus do dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta foghlama acu a dteastaíonn tacaíocht ó scoil speisialta uathu, suas ó thús na Bunscoile suas go dtí ocht mbliana déag d'aois. Is áit í ina spreagtar gach duine chun mothú muintearais agus úinéireachta a mhothú. Féachfaidh an scoil go gníomhach le héiteas a chur chun cinn ina bhfuil meas ar gach ball de phobal na scoile agus ina spreagtar iad chun cur go gníomhach le saol na scoile. Beidh rannpháirtíocht na dtuismitheoirí ríthábhachtach chun pobal na scoile a reáchtáil go réidh agus déanfaidh CSS Bhaile an Róistigh iarracht a chinntiú go n-oibríonn gach ball de phobal na scoile i gcomhpháirtíocht le chéile agus go mbeidh an leas is fearr ag ár ndaltaí i gcónaí.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an scoil seo, tabhair cuairt ar https://rochestowncommunityspecialschool.ie/

Pobalscoil Speisialta Oirthear Chorcaí:

Maidir le Pobalscoil Speisialta Oirthear Chorcaí

Is Pobalscoil Speisialta í Pobalscoil Chorcaí Thoir (ECCSS) a dhéanfaidh soláthar do riachtanais daltaí a bhfuil uathachas agus riachtanais chasta foghlama acu agus do dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta foghlama acu a dteastaíonn tacaíocht ó scoil speisialta uathu, suas ó thús na Bunscoile suas go dtí ocht mbliana déag d'aois. Is áit í ina spreagtar gach duine chun mothú muintearais agus úinéireachta a mhothú.  Tá caidreamh measúil agus dearfach ag an scoil a thacaíonn le dínit gach duine aonair. Táimid tiomanta do thimpeallacht shábháilte a chinntiú inar féidir lenár ndaltaí a n-acmhainneacht a uasmhéadú. Tá sé riachtanach caidreamh fiúntach a chruthú leis na daltaí, lena dtuismitheoir(í)/caomhnóir(í) agus le gach duine a bhfuil baint acu lena gcúram agus lena n-oideachas, chun eispéireas oideachais ar ardchaighdeán a chinntiú dár bhfoghlaimeoirí.

Próiseas Iontrála

Tá tús curtha anois leis an bpróiseas Iontrála do Phobalscoil Speisialta Oirthear Chorcaí.  Tabhair faoi deara nach mbeidh foirmeacha iarratais ar fáil go dtí Déardaoin an 21 Nollaig 2023.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas