FoirgneamhImeachtaíNuachtScoil Speisialta JC Carrig 06

Thug an tAire Stáit um Oideachas Speisialta agus Cuimsiú, Josepha Madigan, cuairt ar an scoil speisialta nua i gCarraig Uí Leighin maidin Dé Luain agus bhí ardmholadh aici do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí as a dtiomantas fadbhunaithe don chuimsiú agus as forbairt oideachasúil gach dalta atá faoina phátrúnacht a chinntiú.

 

Thug an tAire Madigan cuairt ar Phobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin chun bualadh le 32 dalta na scoile nua sa bhunoideachas agus san iar-bhunoideachas agus labhairt leo. Chomh maith leis sin, bhuail an tAire le seisear múinteoirí agus 15 Cúntóir Riachtanas Speisialta na scoile agus dúirt sí go raibh sí an-tógtha leis na hacmhainní agus na háiseanna sa scoil a osclaíodh i Meán Fómhair 2021.

 

Dúirt sí: "Tá an-áthas orm a bheith in ann cuairt a thabhairt ar Phobalscoil Charraig Uí Leighin inniu. Tá ról ríthábhachtach ag an scoil speisialta nua-oscailte seo sa cheantar cheana féin trí thacaíocht a thabhairt do dhaoine óga agus do theaghlaigh nach raibh teacht acu ar áit scoile speisialta roimhe seo. Mar Aire, bhí an-áthas orm a bheith in ann oscailt na scoile nua seo anuraidh a cheadú agus ba mhaith liom aitheantas a thabhairt d'iarrachtaí na ndaltaí, na dtuismitheoirí agus phobal na scoile i gcoitinne a d'oibrigh ina leith seo le blianta fada.

 

"Tógann sé go leor oibre pobal scoile nua a thógáil agus feictear dom go soiléir na héifeachtaí dearfacha a bhí ag an obair seo go dtí seo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an BOO mar phátrún na scoile nua as a gceannaireacht sa réimse seo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis an bPríomhoide Colm Manley agus le foireann uile na scoile as gach a ndéanann siad.

 

"Is codanna ríthábhachtacha dár gcóras oideachais iad ár scoileanna speisialta agus tá ról ríthábhachtach acu. Tá rún daingean agam leanúint ar aghaidh ag tacú le hobair scoileanna speisialta agus a chinntiú go gcosnaítear iad ar feadh na mblianta atá le teacht. Is teist air sin é oscailt scoileanna speisialta nua, ar nós an chinn seo. Cinnteoidh an maoiniú is airde d'oideachas speisialta a fuarthas i mBuiséad 2022 go soláthrófar níos mó múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta inár scoileanna speisialta, chomh maith le háiteanna scoile speisialta breise," a dúirt an tAire Madigan.

Rinne an Roinn Oideachais infheistíocht shuntasach de €2m chun an bhunscoil 10 seomra ranga roimhe seo a thiontú ina scoil speisialta oiriúnach don fheidhm, lena n-áirítear cliniceoir gaolmhar agus seomraí tacaíochta oideachais.

Dúirt Príomhoide Phobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin, Colm Manley go raibh an scoil "an-sásta" fáilte a chur roimh an Aire Madigan.

Lean sé ar aghaidh. "Is léir go bhfuil an-éileamh agus an-mheas ar shainsoláthar oideachais den chineál seo. Ní raibh sé i gceist scoil nua a oscailt le linn na paindéime agus is léiriú é ar an méid is féidir a bhaint amach go gairid nuair a bheidh an toil ann.

"Táimid thar a bheith buíoch as cé chomh maith agus a athraíodh foirgneamh atá ann cheana féin chun spás a chur ar fáil atá oiriúnach dár ndaltaí. Is diagnóis uathúil é dédhiagnóis an Uathachais agus an Mhíchumais Foghlama agus tá réimse dúshlán ag baint le tuismitheoireacht linbh leis an diagnóis seo.

"Mar sin, tá an-áthas orainn go bhfuil am tugtha ag an Aire bualadh lenár dtuismitheoirí, chomh maith leis an am a ghlacadh chun cuairt a thabhairt ar fhoirgneamh na scoile agus bualadh lenár bhfoireann den scoth, agus níos tábhachtaí fós, ár ndaltaí iontacha," a dúirt an tUasal Manley.

Agus an oscailt fógartha ar an 12 Aibreán anuraidh, tá sé d'acmhainn ag Pobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin 48 áit scoile a chur ar fáil agus soláthar a dhéanamh do riachtanais leanaí a bhfuil uathachas agus míchumas foghlama ginearálta orthu suas le hocht mbliana déag d'aois.

Osclaíodh an scoil seo chun áiteanna a chur ar fáil do dhaltaí nach raibh tairiscint ar áit scoile speisialta acu do Mheán Fómhair 2021 tar éis don Roinn Oideachais agus don Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí, scoileanna, comhlachtaí pátrúnachta agus páirtithe leasmhara eile i gCorcaigh chun dul i ngleic le ganntanas socrúcháin scoile speisialaithe do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i gceantar Chorcaí.

Chuir Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Denis Leamy fáilte mhór roimh an Aire chomh maith.

Dúirt sé: "Tá ríméad orainn go raibh an deis againn bualadh leis an Aire Madigan inniu ar a céad chuairt ar Phobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin agus táimid ag súil le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth leis an Roinn Oideachais agus le páirtithe leasmhara eile chun leanúint ar aghaidh ag cur oideachas agus cúram speisialta ar ardchaighdeán ar fáil dár ndaltaí go léir. Tá tiomantas láidir againn ag BOO Chorcaí don chuimsiú agus aithníonn muid an ról tábhachtach atá ag scoileanna speisialta inár gcóras oideachais. Leanfaimid orainn ag iompar an traidisiúin agus an chur chuige seo i leith uileghabhálachta agus éagsúlachta ar fud ár scoileanna go léir agus áiseanna breisoideachais agus oiliúna."