ImeachtaíNuachtFoilseacháinSeoladh Ráiteas Straitéise nua Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí do 2022-2026 agus Taispeántas Foghlaimeora

Dúirt an Taoiseach Micheál Martin, T.D., go bhfuil Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí tar éis iad féin a bhunú mar "bhaill den phobal atá fréamhaithe go domhain i gCorcaigh" agus mhol sé a "inoiriúnaitheacht, a dteacht aniar agus a dtiomantas tacú le foghlaimeoirí" agus a Ráiteas Straitéise nua do 2022-2026 agus Taispeántas Foghlaimeoirí á sheoladh aige maidin Dé hAoine.

Leagtar amach agus sainítear sa ráiteas straitéise an treo straitéiseach a ghlacfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí sna cúig bliana amach romhainn agus tugtar aghaidh ar chúig phríomhcholún tosaíochta, lena n-áirítear:

 

  • Foghlaim agus Teagasc
  • Foireann agus Eagraíocht
  • Cumarsáid agus Nascadh
  • Tacú le Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú
  • Bonneagar

Ghabh an Taoiseach buíochas le foireann inmheánach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus leis an mBord Stiúrthóirí, scoileanna, coláistí, ionaid agus seirbhísí as tacú le foghlaimeoirí le linn na paindéime.

Dúirt sé chomh maith go raibh na gealltanais a tugadh i Ráiteas Straitéise Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí roimhe seo ó 2017-2021 chun úsáid níos mó TFC a sholáthar chun inrochtaineacht deiseanna oideachais a fheabhsú "forleathan" agus gur "buntáiste mór" a bhí ann nuair a bhí gá le cianfhoghlaim agus foghlaim chumaisc.

Dúirt an tUasal Martin leo siúd a bhí i láthair ag an seoladh fíorúil gur chuir Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus a réamhtheachtaithe go mór leis thar na blianta chun "aghaidh a thabhairt ar na dúshláin iomadúla atá roimh phobail i gcathair agus i gcontae Chorcaí" – agus dúirt sé go raibh áthas air go raibh próiseas comhairliúcháin fairsing taobh thiar de bhunú an phlean straitéisigh nua.

Dúirt sé: "Is cúis áthais dom go bhfuil aithne fhorleathan agam ar BOO Chorcaí agus an straitéis seo á dréachtú agat – bhunaigh tú tú féin mar bhall den phobal i gCorcaigh atá fréamhaithe go domhain agus cinntíonn do thiomantas do chomhairliúchán go bhfanfaidh tú amhlaidh.

Léiríonn an fhís atá agat maidir le bealach a chur ar fáil do gach foghlaimeoir fís shoiléir go gcaithfidh an t-oideachas agus an oiliúint a bheith ábhartha don fhoghlaimeoir aonair agus don domhan ina maireann siad," a dúirt sé.

"Is saothar tábhachtach ar ardchaighdeán é seo agus tá mé ag súil go mór le comhlíonadh rathúil na ngealltanas atá ann sna blianta amach romhainn a fheiceáil," a dúirt an Taoiseach.

Labhair Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, Denis Leamy, leo siúd a bhí i láthair ag an seoladh fíorúil agus thug sé ómós don fhoireann agus do pháirtithe leasmhara.

Dúirt sé: "Le linn na paindéime, léirigh muid gur eagraíocht muid atá tiomanta do sheirbhísí den scoth a chur ar fáil agus eagraíocht atá in ann oiriúnú agus nuáil a dhéanamh: fiú sna cúinsí is dúshlánaí.

Tá tiomantas agus crógacht léirithe againn agus chuireamar riachtanais ár bhfoghlaimeoirí agus ár bhfoirne chun tosaigh i gcónaí inár mbreithniúcháin go léir. In ainneoin na n-éileamh ar leith atá curtha ag an bpaindéim Covid orainn, leanamar orainn mar cheannródaí san oideachas, ag lorg deiseanna nua forbartha agus fáis."

Dúirt sé chomh maith go raibh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí "ag dul isteach i dtréimhse ina raibh athrú suntasach" á dhéanamh anois agus gur cuireadh an plean straitéise le chéile trí "phróiseas an-mheasta a raibh páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha páirteach ann, rud a chinntigh go gcuirfí na tuairimí go léir san áireamh."

Dúirt an tUasal Leamy go gcuirfeadh an plean straitéiseach nua an treoir agus an spreagadh is gá ar fáil do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí chun a chinntiú go bhfanfadh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí "ina fhórsa lárnach i seachadadh seirbhísí oideachais i gCathair agus i gContae Chorcaí."

Dúirt sé freisin: "Tá cúig cholún phríomhúla sa straitéis. Le linn shaolré an phlean, tá sé i gceist againn díriú ar fhorbairt agus ar fheabhsú na gcolún seo.  Tá tús curtha anois leis an obair chrua a bhaineann leis an straitéis seo a chur i bhfeidhm. Is fíordhiongbháilteacht é ár spriocanna straitéiseacha go léir chun barr feabhais a chinntiú i ngach a ndéanaimid. Cé go bhfuil ár bPlean Straitéiseach uaillmhianach, tá sé insroichte."

Mar fhocal scoir dúirt an tUasal Leamy: "Tá obair shuntasach ag tarlú cheana féin i réimsí éagsúla de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí maidir leis na spriocanna agus na cuspóirí seo a bhaint amach. Is próiseas í an Straitéis seo – mar chuid d'iarracht leanúnach na heagraíochta ina hiomláine.  Ag obair le chéile, is féidir linn é a bhaint amach.  Táim muiníneach gur céim luachmhar chun cinn é an Ráiteas Straitéise seo i dtodhchaí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí."

Cliceáil anseo chun Ráiteas Straitéise 2022-2026 a léamh