ImeachtaíNuachtCuireann Boird Oideachais & Oiliúna "go mór le cuimsiú gníomhach in Éirinn"

Molann os cionn 96% d'fhoghlaimeoirí a ndearnadh suirbhé orthu páirt a ghlacadh i gcúrsaí Breisoideachais & Oiliúna BOO

Fuarthas amach i staidéar ar Bhreisoideachas & Oiliúint (FET) arna sholáthar ag 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna na hÉireann (BOOanna) a foilsíodh inniu go n-áirítear gnóthachain phearsanta, oideachais, shóisialta, fostaíochta agus phobail ar na buntáistí agus na torthaí a bhaineann le FET do rannpháirtithe:

  • I measc na bhfoghlaimeoirí is mó a bhain tairbhe as cuimsiú gníomhach bhí daoine a bhfuil dúshláin litearthachta, uimhearthachta agus scileanna digiteacha acu (89%), luathfhágálaithe scoile (85%), daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu (83%), daoine atá dífhostaithe (82%) agus daoine a bhfuil bochtaineacht agus eisiamh sóisialta acu nó atá i mbaol bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta (79%)
  • Ba iad na buntáistí agus na torthaí ba choitianta a bhain le páirt a ghlacadh i gcúrsaí a shainaithin freagróirí ná sochair agus torthaí pearsanta (76%), sochair agus torthaí oideachais (67%), sochair agus torthaí sóisialta (65%), sochair agus torthaí fostaíochta (33%) agus sochair agus torthaí pobail (30%).
  • D'aontaigh formhór mór na bhfreagróirí (94%) nó d'aontaigh siad go láidir gur glacadh le daoine ó chúlraí éagsúla agus gur cuireadh fáilte rompu, d'aontaigh 88% de na freagróirí nó d'aontaigh siad go láidir go bhfuil an timpeallacht ina mbíonn cúrsaí BOO ar siúl inrochtana agus cuimsitheach do dhaoine le gach cumas agus ó gach cúlra. Dúirt beagnach gach freagróir (97%) go molfaidís páirt a ghlacadh i gcúrsa BOO do dhaoine eile.

Agus é ag cur fáilte roimh an Staidéar ar ról, ar rannchuidiú agus ar thionchar Sheirbhísí FET an BOO ar Chuimsiú Gníomhach in Éirinn, dúirt John Kearney, Príomhfheidhmeannach BOO an Chabháin agus Mhuineacháin agus a dhéanann ionadaíocht ar an bhFóram FP: "Is ancaire sibhialta iad Boird Oideachais & Oiliúna ina bpobail, agus is do gach duine an fhoghlaim ar feadh an tsaoil a chuireann siad ar fáil. Is cuma cé tú féin agus cén áit as a dtagann tú, léiríonn an staidéar seo go gcuirfear fáilte romhat agus gur féidir leat tairbhe a bhaint as na torthaí pearsanta, oideachais, sóisialta, fostaíochta agus pobail a chuireann BOOanna ar fáil."

Ag seoladh na bpáipéar i ndugthailte Bhaile Átha Cliath agus ag déanamh an phríomhaitheasc, dhírigh Ted Fleming, Ollamh Cúnta Comhlach le hOideachas Aosach in Ollscoil Columbia ar mheabhairshláinte agus ar conas is féidir leis an oideachas "aitheantas" a thabhairt: toilteanas fírinne shaol an fhoghlaimeora a chloisteáil agus a aithint. Dúirt sé, "Is buntáiste mór pearsanta ann féin é aitheantas a fháil agus nuair a aithníonn an stát, trí pholasaí poiblí, fiúntas an duine aonair... is ócáid shuntasach pholaitiúil í seo".

Rinne Catherine Pattinson, Foghlaimeoir BOO Chorcaí, cur síos ar thuras cuimsithe gníomhach a teaghlaigh ag an gcomhdháil, ag a raibh Olivia O'Leary ina MC.

Áirítear sa staidéar, agus páipéar compánach ar Oideachas Pobail a seoladh inniu freisin, cás-staidéir ar chuid de na cláir a chuireann BOOanna ar fáil. Agus í ag trácht orthu sin, dúirt Stiúrthóir Breisoideachais & Oiliúna ETBI, Fiona Maloney: "Trí chláir chreidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe, seachadann BOO gach rud ó chlár teicneolaíochta aoisbháúil go cadhcáil do dhaidí den lucht siúil agus clár seaimpíní cultúrtha do phobail nua na hÉireann. Téann cláir eile i ngleic le haonrú tuaithe agus uirbeach, aireachas do dhaoine atá faoi mhíchumas agus adhmadóireacht dóibh siúd atá ag téarnamh ó andúil chomh maith le cláir cheannaireachta pobail." Dúirt sí freisin "Baineann Cuimsiú Gníomhach BOO freisin leis na tacaíochtaí a theastaíonn chun tacú le daltaí ar an turas foghlama a chur ar fáil."

Ba iad na cineálacha tacaíochtaí foghlaimeora is coitianta a fuair freagróirí sa staidéar ná tacaíocht scileanna digiteacha (60%), iasacht trealaimh/gléis, m.sh., ríomhaire (59%), treoir/ comhairleoireacht (50%) agus tacaíocht litearthachta/uimhearthachta (43%).