FoirgneamhImeachtaíNuachtTús Nua atá ann, is Lá Nua é do Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighín!

Chuaigh daltaí agus múinteoirí i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighín ar ais ar scoil le earrach ina gcéim i ndiaidh an bhriseadh lár téarma agus iad ag filleadh ar a n-ionad úrscothach, dhá bhliain tar éis an fód a chasadh den chéad uair ar shuíomh Ard na Cloiche ar Bhóthar Bhaile an Riabhaigh.

Is pobal barr feabhais foghlama i dtimpeallacht lán-Ghaeilge í an iarbhunscoil chomhoideachais, ilchreidmheach, atá faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí (BOO Chorcaí). Cuireann an scoil meascán d'ábhair thraidisiúnta agus d'ábhair níos nua-aimseartha ar fáil agus cuireann sí an-bhéim ar ghníomhaíochtaí seach-churaclaim.

Tar éis infheistíocht shuntasach de €34.1 milliún ón Roinn Oideachais, beidh trí scoil nua ar an gcampas il-áis: Gaelcholáiste Charraig Uí Leighín, Gaelscoil Charraig Uí Leighín agus Bunscoil Shóisearach SONAS.

Freastalóidh an campas iomlán ar bhreis agus 1,000 dalta anois, le 500 acu sin i nGaelcholáiste nua BOO Chorcaí.  Léireoidh an fhorbairt deiseanna níos leithne do theaghlaigh réigiún Charraig Uí Leighin agus a chúlchríoch.

Tá an foirgneamh nua iar-bhunscoile scaipthe thar dhá scéal le spásanna foghlama, riaracháin agus coimhdeacha, chomh maith le halla corpoideachais agus cúirteanna liathróide lasmuigh.

Chomh maith leis sin, bhí méid suntasach oibre ullmhúcháin ag teastáil sa cheantar chun an campas nua trí scoil a thógáil le hoibreacha feabhsúcháin bóithre, bealaí isteach nua ar an láithreán, carrchlós, spásanna leagtha síos, tírdhreachú, cosáin, comharthaíocht agus ballaí teorann san áireamh mar chuid den fhorbairt.

Ag labhairt inniu faoin scoil nua, dúirt Príomhoide Donnchadh Ó Cróinín:

"Is lá i measc laethanta é seo. Táimid ag fanacht ar an lá seo le breis is sé bhliain, agus anois tá foirgneamh den chéad scoth againn chun dul leis an árdchaighdeán teagasc agus foghlam a chuirtear ar fáil anseo. Táim an-bhuíoch do gach éinne a thug cabhair le seachtain anuas chun an foirgneamh a ullmhú don lá inniu. Idir daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí, bhí spioraid na meithle le feiscint go láidir."

"Bhí sceitimíní áthais ar Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin ar maidin nuair a d'oscail foirgneamh nua na scoile doirse na foirne agus na ndaltaí. Tá an Gaelcholáiste lonnaithe go sealadach i dTeach Pháirc an Uisce le breis agus 6 bliana, agus de réir mar a thagann méadú ar líon na mac léinn gach bliain, is forbairt an-fháilte é an áis nua ilmhilliún euro seo a chríochnú ar Champas Oideachais Charraig Uí Leighin," a dúirt an tUasal Ó Cróinín.

Dúirt Príomhfheidhmeannach BOO Chorcaí Denis Leamy go raibh "ríméad" ar BOO Chorcaí go raibh foirgneamh nua Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighín tagtha chun críche faoi dheireadh."  Ghabh sé buíochas leis an Roinn Oideachais as an infheistíocht shuntasach agus as a dtiomantas d'fheabhsú na n-institiúidí oideachais.

Dúirt sé freisin: "Freastalaíonn Gaelcholáiste Charraig Uí Leighín ar riachtanais oideachais dara leibhéal mhórcheantar Charraig Uí Leighin agus guíonn muid gach rath ar gach dalta agus múinteoir agus iad ag leanúint lena gcuid oibre iontach in áis nua-aimseartha agus forásach. Léiríonn an foirgneamh nua scoile seo an t-ardchaighdeán foghlama agus teagaisc a bhíonn ar siúl gach lá. Tá Carraig Uí Leighin ag fás go tapa, agus rachaidh forbairt na n-áiseanna eisceachtúla seo chun tairbhe don phobal ar fad".

Freastalóidh foirgneamh nua an Ghaelcholáiste ar suas le 500 dalta, agus tá áiseanna den scoth ann ar nós Svuít Aclaíochta, Halla Spóirt, Seomra Ilmheán, Leabharlann, chomh maith le seomraí chun freastal ar na sainábhair ar fad ar nós Ealaín, Innealtóireacht, Tógáil, DCG, agus Ceol agus Drámaíocht.