ImeachtaíNuachtCeadaíonn an tAire Foley bunú trí Chomhpháirtíochtaí Óige Chruthaitheacha Áitiúla nua

D'fhaomh an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu bunú na chéad trí Chomhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla (LCYP) i réigiúin BOO Chorcaí, BOO Mhaigh Eo Shligigh Liatroma agus BOO Ros Comáin. Tugann na comhpháirtíochtaí nua seo, a gcuirfear tús leo i lár 2021, líon iomlán na LCYPanna go sé cinn.

Comhcheanglaíonn na LCYPanna raon leathan acmhainní daonna agus bonneagair chun gníomhaíochtaí cruthaitheacha lasmuigh den scoil a fhorbairt agus a sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga a chomhlánaíonn agus a oibríonn leis na suíomhanna foirmiúla scoile.

Tabharfaidh na comhpháirtíochtaí le chéile na BOOanna (lena n-áirítear oifigigh óige agus pearsanra ábhartha eile), údaráis áitiúla (oifigigh ealaíon, comhordaitheoirí Éire Ildánach, oifigigh oidhreachta, leabharlannaithe etc.), ionaid oideachais, ionadaithe ón earnáil luathbhlianta áitiúil (Coiste Cúraim Leanaí an Chontae), ionadaithe ón earnáil oideachais sheachfhoirmiúil, ionadaithe ábhartha na Roinne Rialtais agus acmhainní áitiúla cultúrtha agus cruthaitheachta.

Dúirt an tAire Foley: "Chuaigh obair na dtrí LCYPanna píolótacha atá ann cheana féin i bhfeidhm go mór orm ó bunaíodh iad in 2019. Is é an sprioclucht féachana do gach clár agus tionscnamh LCYP ná leanaí agus daoine óga i bpobail áitiúla (i suíomhanna 'lasmuigh den scoil' le béim ar leith orthu siúd atá imeallaithe nó a bhfuil míbhuntáiste ag baint leo.

"Tá áthas orm a bheith in ann líon na LCYPanna a dhúbailt anois, rud a thugann deis rochtain a fháil ar na healaíona agus ar an gcruthaitheacht lasmuigh den seomra ranga do níos mó leanaí agus daoine óga.

Cé gur tionscnamh faoi stiúir na Roinne Oideachais iad na LCYPanna, i mbliana tá maoiniú curtha ar fáil ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt, Meán, Catherine Martin TD chun tacú leis an tionscnamh.

Dúirt an tAire Martin: "Meastar go bhfuil LCYPanna ar cheann de na príomhthionscnaimh sa snáithe "lasmuigh den scoil" den chlár Óige Ildánach. Táthar ag súil go ndíreoidh LCYPanna go príomha ar chomhoibriú le hearnáil na hóige, le hIonaid Ógtheagmhála, le hearnáil na Luathbhlianta agus le hearnálacha/eagraíochtaí eile a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí agus cláir chruthaitheacha agus chultúrtha nó le cláir eile lasmuigh den scoil le leanaí agus le daoine óga".

Tugann Mol na nÓg tacaíocht do gach LCYP, ar seirbhís de chuid na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (DCEDIY) í agus ionad barr feabhais ar rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga sa chinnteoireacht. Ceann de na critéir maidir le maoiniú do na LCYPanna is ea go bhfuil leanaí agus daoine óga páirteach i gcinnteoireacht maidir le gach gné d'fhorbairt, de chur i bhfeidhm agus de mheastóireacht an chláir bhliantúil.

Ceanglaítear ar LCYPanna leanaí agus daoine óga a bheith páirteach i gcinnteoireacht ón tús. Ba cheart go n-áireofaí leis sin cinnteoireacht agus cuspóirí, gníomhaíochtaí agus torthaí beartaithe LCYP á gcinneadh. Tuairimí leanaí agus daoine óga maidir le soláthar áitiúil atá ann cheana féin, rochtain ar dheiseanna cruthaitheacha, bearnaí sa soláthar agus na deiseanna cruthaitheacha nua ba mhaith leo, a chur san áireamh i gclár bliantúil gach LCYP. Beidh an uirlis phleanála d'fhorbairt LCYP bunaithe ar shamhail athbhreithnithe Lundy agus ar an gCreat Náisiúnta Forfheidhmithe don Seicliosta um Pleanáil Rannpháirtíochta Leanaí.

Ghuigh an bheirt Airí gach rath ar an triúr LCYPanna nua ina gcuid oibre as seo amach.