ImeachtaíNuachtSeoladh

D'fhreastail an tAire Foley ar Phlás Nano Nagle sa chathair tráthnóna, áit ar sheol sí Straitéis Ealaíon san Oideachas BOO Chorcaí 2022-2026.

Leagtar amach i Straitéis na nEalaíon san Oideachas tábhacht na n-ealaíon agus cuireann sí creat ar fáil d'oideachas ealaíon agus do chur chun cinn na n-ealaíon agus tacaíonn sí lena gcur i bhfeidhm ar fud áiseanna bunscoile, iar-bhunscoile agus breisoideachais agus oiliúna uile BOO Chorcaí.

Áirítear sa phlean cur chun feidhme na cúig phríomhphointe seo a leanas agus a gcuspóirí faoi seach:

  1. Feasacht: spás a fhorbairt agus a chruthú do na hEalaíona de gach cineál
  2. Uileghabhálacht: Oideachas Ealaíon a chur chun cinn agus a chur in úsáid mar uirlis luachmhar chun cuimsiú sóisialta, rannpháirtíocht pobail, folláine a chur chun cinn agus foghlaim ar feadh an tsaoil a chothú
  3. Comhpháirtíocht: caidrimh atá ann cheana a fhorbairt agus forbairt comhpháirtíochtaí nua agus comhfhiontar a chothú ag an am céanna
  4. Luach: cruthaitheacht a chothú agus a chur chun cinn trí scoileanna agus ionaid a spreagadh chun paireacht mheasa a thabhairt d'ábhair chruthaitheacha
  5. Cáilíocht: tacaíochtaí agus acmhainní cuí a sholáthar chun soláthar a dhéanamh do theagasc agus d'fhoghlaim ar ardchaighdeán sna hEalaíona

Déanfar monatóireacht agus tuairisciú ar an dul chun cinn don straitéis ar bhonn leanúnach, agus beidh a rolladh amach ag teacht le Ráiteas Straitéise BOO Chorcaí 2022-2026.

Ag labhairt di ag an seoladh, mhol an tAire Foley BOO Chorcaí as a n-iarrachtaí comhtháthú agus cur chun cinn níos fearr na n-ealaíon a chumasú ina n-aonáin oideachais.

Dúirt sí: "Ba chúis áthais dom cuireadh a thabhairt dom Straitéis Ealaíon san Oideachas Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 2022 – 2026 a sheoladh.   Creidim go láidir gur féidir le rochtain chuimsitheach ar na healaíona ár gcuid mac léinn agus foghlaimeoirí óga go léir a chothú, a spreagadh agus a nuáil. Sainaithnítear go soiléir i Straitéis na nEalaíon san Oideachas inniu tiomantas BOO Chorcaí do na healaíona agus cuireann sí creat ar fáil don bhealach chun cinn do na páirtithe leasmhara go léir. Ba mhór an pléisiúr an straitéis chloch mhíle seo a sheoladh go hoifigiúil i láthair taibheoirí bríomhara agus ceoltóirí cumasacha den sórt sin. "

Tá lúcháir ar BOO Chorcaí freisin gur cheadaigh an tAire Foley bunú na gComhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla (LCYP) in BOO Chorcaí, mar chuid dendara babhta de LCYP's píolótacha.  Deimhníodh maoiniú do 2023 do BOO Chorcaí níos luaithe an tseachtain seo, a dhéanfaidh tuilleadh forbartha ar dheiseanna cruthaitheacha do dhaoine óga ar fud Chorcaí.

Cuireann na LCYPanna réimse leathan acmhainní le chéile chun gníomhaíochtaí cruthaitheacha lasmuigh den scoil a fhorbairt agus a sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga a chomhlánaíonn agus a oibríonn leis na suíomhanna foirmiúla scoile. Tabharfaidh comhpháirtíochtaí LCYP BOO Chorcaí, údaráis áitiúla, earnáil an oideachais sheachfhoirmiúil agus acmhainní áitiúla cultúrtha agus cruthaitheachta le chéile.