FoirgneamhImeachtaíNuachtCasadh an Fhóid

Campas stairiúil ar bun agus le críochnú in 2023

 

Bhí an tAire Oideachais Norma Foley, T.D., i dteannta Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus Deoise Chaitliceach Chluana Dé hAoine chun ceiliúradh a dhéanamh ar chloch mhíle shuntasach i dtógáil campas nua trí scoil i gCarraig Thuathail ina mbeidh níos mó ná 2,000 mac léinn ón gceantar nuair a bheidh sé críochnaithe.

 

Chas an tAire Oideachais Norma Foley an fód ag suíomh Champas Scoile Charraig Thuathail, ag réiteach an bhealaigh ar cheann de na tionscadail aonair is mó a rinne an Roinn Oideachais riamh.

 

Mar chuid den suíomh beidh dhá scoil atá ag feidhmiú faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Coláiste Pobail Charraig Thuathail agus Pobalscoil Náisiúnta Charraig Thuathail. Beidh an tríú scoil, Scoil Mhuire Naofa, Campas faoi phátrúnacht Easpag Caitliceach Chluana, lonnaithe ar an gCampas freisin.  Beidh áiseanna den scoth ag gach ceann de na trí scoil a chuirfidh ar chumas daltaí barr feabhais a chur ar a ndeis foghlama.

 

 

Cuirfidh foirgneamh nua Choláiste Pobail Charraig Thuathail lóistín ar fáil do 1,000 mac léinn.   Beidh 24 rang príomhshrutha ag gach ceann de na bunscoileanna chomh maith le haonad do 3 rang oideachais speisialta.

 

Thréaslaigh an tAire Oideachais Norma Foley leis an bpobal áitiúil agus thug sí ómós do gach duine a bhí páirteach ann as a sheasmhacht agus as a ndiongbháilteacht tionscadal den scála sin a thabhairt chun críche.

 

Dúirt sí: "Onóir agus pribhléid a bhí ann an fód a chasadh ag an bhforbairt ilmhilliún euro i gCarraig Thuathail. Cuirfidh an tionscadal claochlaitheach seo pobalscoil dara leibhéal 1,000 dalta agus dhá bhunscoil ar fáil don phobal áitiúil le 24 seomra ranga an ceann. Is é seo an tionscadal is uaillmhianaí a rinne an Roinn Oideachais riamh agus táim ag súil go mór leis na hoibreacha a chur i gcrích go tapa."

 

Ghabh Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Denis Leamy buíochas leis an Roinn Oideachais as an infheistíocht shuntasach a rinne siad sa tionscadal.

 

Dúirt an tUasal Leamy go raibh tógáil an champais nua "ar cheann de na forbairtí is tábhachtaí don oideachas i gCorcaigh le blianta beaga anuas."

 

Dúirt sé freisin: "Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh an Aire Foley go Carraig Thuathail chun comóradh a dhéanamh ar chloch mhíle thar a bheith suntasach i dtógáil Champas Scoile Charraig Thuathail. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Roinn Oideachais as an infheistíocht shuntasach atá déanta acu sa tionscadal seo, léiríonn sé arís eile a dtiomantas seanbhunaithe d'fheabhsú an tsoláthair oideachais i gcathair agus i gcontae Chorcaí.

 

Mar fhocal scoir dúirt an tUasal Leamy: "Nuair a bheidh sé críochnaithe, freastalóidh Campas Scoile Charraig Thuathail ar riachtanais oideachais bunscoile agus iar-bhunscoile mhórcheantar Charraig Thuathail – ceantar ina bhfuil daonraí ag fás go tapa le roinnt blianta anuas agus beidh tionchar thar a bheith dearfach ag an gcampas nua seo agus ag na háiseanna eisceachtúla atá ann i bhfad agus i gcóngar ar fud an phobail. Táimid ag súil go mór leis an obair thógála a chur i gcrích agus táimid ar bís le fáilte a chur roimh bhaill foirne agus roimh mhic léinn sa bhliain acadúil 2023!.