GradaimImeachtaíNuachtBualadh bos go léir! - Coláiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne sa dara bliain ag bronnadh gradam mór le rá Joe McDonagh as cultúr agus cur chun cinn teanga na hÉireann

Plaic chuimhneacháin á nochtadh ag an Taoiseach do Thraolach Mac Suibhne agus tugann sé ómós do mhic léinn BOO Chorcaí a bhuaigh

Tháinig an Taoiseach Micheál Martin, T.D., le baill foirne agus mic léinn i gColáiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne i Holyhill tráthnóna chun ómós a thabhairt do 12 mac léinn dara bliana a fógraíodh mar bhuaiteoirí ar ghradam mór le rá Joe McDonagh do chur chun cinn cultúir, oidhreachta agus teanga na hÉireann in 2020.

Déantar ceiliúradh sa ghradam seo ar chultúr na hÉireann, ar oidhreacht na hÉireann agus ar an nGaeilge, agus ba mhór an onóir do mhic léinn na dara bliana an gradam a bhuachan in 2020, ag baint úsáide as cur chuige comhoibríoch ar líne lena múinteoir Gaeilge, Hilary O' Connor agus iad ag foghlaim ón mbaile i rith mhí Aibreáin agus mhí na Bealtaine.

D'oibrigh dáréag mac léinn go dúthrachtach chun tionscadal a chruthú a leag béim ar na buntáistí a bhaineann le foghlaim trí Ghaeilge agus cad a bhí i gceist leis an teanga dóibh.

Mar chuid dá n-aighneacht bhuacach, rinne daltaí machnamh ar a n-aistear foghlama, ag bogadh ó bhunscoil lán-Bhéarla go hiarbhunscoil lán-Ghaeilge agus d'úsáid siad a gcuid scileanna digiteacha chun leabhar a chruthú le Cruthaitheoir Leabhar agus físeán gearr ag baint úsáide as iMovie, le iPads an-chabhrach mar bhuail daltaí le chéile go seachtainiúil lasmuigh d'am ranga chun obair a dhéanamh ar an tionscadal.

Rinne an tionscadal machnamh chomh maith ar an iliomad gníomhaíochtaí agus imeachtaí a eagraíodh chun an Ghaeilge a chur chun cinn i nGaelcholáiste Mhic Shuibhne, i gColáiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne agus le pobal níos leithne Chnoc na hAoine.

Rinne na daltaí suirbhé ansin ar dhearcadh i leith na Gaeilge sular eagraíodh na himeachtaí seo, agus arís i dtreo dheireadh na bliana, rinne siad machnamh ar na torthaí agus thosaigh siad ag pleanáil don todhchaí.

Thug an Taoiseach Micheal Martin, T.D., ómós do na daltaí as a ndíograis tionscadal chomh tarraingteach sin a chruthú in ainneoin bliain dhúshlánach acadúil.

Dúirt sé: "Tá an-áthas orm a bheith anseo i gColáiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne inniu chun gradam Sheosaimh Mhic Dhonncha a bhronnadh ar na mic léinn bhuaiteacha, a raibh a gcur chuige dúthrachtach agus nuálach maidir le cultúr agus teanga na hÉireann a chur chun cinn le linn tréimhse dhúshlánach thar barr. Déanaim comhghairdeas ó chroí leo, chomh maith lena múinteoirí agus ETBI as a dtacaíocht."

Dúirt Príomhoide Choláiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne Phil O'Flynn gur mór an onóir don scoil an gradam a fháil.

"Tá muidne i nGaelcholáiste Mhic Shuibhne an-bhródúil as Gradam Sheosaimh Mhic Dhonncha a fháil ón Taoiseach as an méid atá déanta againn don Ghaelscolaíocht agus don chultúr. Níl ár nAonad Lán Gaeilge ach sa dara bliain agus braithimid go bhfuil dul chun cinn iontach déanta againn cheana féin chun rogha agus cuimsiú oideachais a chur ar fáil ar an taobh ó thuaidh de Chathair Chorcaí."

D'fhreastail Cathaoirleach BOO Chorcaí agus Uachtarán ETBI, an Clr. Patrick Gerard Murphy ar an searmanas freisin agus dúirt sé gur léirigh na mic léinn paisean soiléir chun an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn:

Dúirt sé: "Tá lúcháir orm go bhfuil an gradam seo bainte amach ag Gaelcholáiste Mhic Suibhne agus mar Uachtarán ar ETBI agus mar Chathaoirleach BOO Chorcaí táim anseo don chur i láthair. Léiríonn sé spéis agus fuinneamh ár gcuid mac léinn. Tá ardmholadh tuillte ag a gcuid múinteoirí as iad a spreagadh le páirt a ghlacadh ann. Tuigeann ETBI cé chomh dúshlánach is a bhí sé do scoileanna i mbliana agus tá an-tiomantas léirithe ag an scoil seo chun rudaí a choinneáil ag imeacht do na daltaí.

I láthair ag an ócáid chomh maith bhí Paddy Lavelle, Ard-Rúnaí Bhord Oideachais & Oiliúna Éireann. Thug sé ómós freisin d'iarrachtaí na mac léinn.

Dúirt sé: "Tá lúcháir orm go raibh ETBI in ann tacú le forbairt agus fás na Gaeilge anseo. Léirigh Gaelcholáiste Mhic Shuibhne an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag grúpa díograiseach daltaí ina scoil agus ina bpobal áitiúil."

Rinneadh moltóireacht ar aighneachtaí tionscadail do ghradam Sheosaimh Mhic Dhonncha ar na critéir seo a leanas:

  • Teanga, cultúr agus oidhreacht na Gaeilge a chur chun cinn
  • Cruthaitheacht agus Nuálaíocht
  • Cumarsáid
  • Reach (áitiúil, réigiúnach, náisiúnta)
  • Togra don todhchaí

Mar bhuaiteoirí, bronnadh plaic chuimhneacháin agus tacaíocht airgeadais ar an scoil le húsáid chun cultúr na hÉireann, oidhreacht na hÉireann agus/nó an Ghaeilge a chur chun cinn tuilleadh laistigh de phobal na scoile.

Bhí an Taoiseach i láthair ag an scoil freisin chun plaic chuimhneacháin a nochtadh d'iar-Ardmhéara Chorcaí Traolach Mac Suibhne a chruthaigh daltaí ó Acadamh Adhmadóireachta na scoile le hábhair a chuir BOO Chorcaí ar fáil.

Ba é an múinteoir adhmadóireachta, Stephen O'Sullivan, a bhunaigh an tAcadamh chun buanna na mac léinn thar a bheith cumasach sa siúinéireacht a chothú.