Saoráil Faisnéise

Is comhlacht poiblí é BOO Chorcaí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 agus, dá bhrí sin, tá sé clúdaithe ag a fhorálacha amhail ar an agus ón 14 Aibreán, 2015.

Ceanglaítear le hAlt 8 den Acht seo ar chomhlachtaí saorála faisnéise an oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana ar bhonn gnáthaimh agus mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó.

Dá réir sin, tá réimse faisnéise faoi BOO Chorcaí, arna chatagóiriú faoi na ceannteidil thíos, ar fáil anseo inár Scéim Foilseacháin.

Tabharfaidh gach nasc thíos tú chuig leathanach ina bhfuil eolas faoin gceannteideal sin chomh maith le naisc chuig eolas ábhartha ar www.corketb.ie.

Tuilleadh Eolais

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá sé de cheart ag gach duine:

  • rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá i seilbh comhlachtaí poiblí a fhorordaítear faoin Acht;
  • faisnéis phearsanta a choinnítear fúthu a cheartú nó a nuashonrú; agus
  • cúiseanna a thabhairt do chinntí a dhéanann comhlachtaí poiblí a théann i bhfeidhm orthu.

Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú maidir le faisnéis a d'fhéadfadh a bheith i seilbh BOO Chorcaí, féach an rannán thíos maidir le Conas Iarratas saorála faisnéise a dhéanamh.

Mura féidir leat an fhaisnéis a theastaíonn uait a aimsiú inár Scéim Foilseacháin, déan teagmháil le Ceannoifig BOO Chorcaí ag info@corketb.ie nó 021-4907100.

Tá sonraí faoi gach iarratas saorála faisnéise ar fhaisnéis neamhphearsanta , a fuarthas ó mhí Aibreáin 2015 agus cinntí a rinneadh maidir leis na hiarratais sin ar fáil freisin ar ár Logaí Nochta um Shaoráil Faisnéise atá liostaithe thíos, is féidir cóip de na logaí sin a fháil freisin trí ríomhphost a sheoladh chuig foi@corketb.ie.

Conas Iarratas saorála faisnéise a dhéanamh

Ba cheart gach iarratas saorála faisnéise a dhéanamh i scríbhinn chuig: An tOifigeach SF, BOO Chorcaí, 21 Cé Lavitt, Corcaigh nó trí ríomhphost chuig foi@corketb.ie.

Ba chóir d'iarratais:

  • a shonrú go bhfuil an iarraidh á déanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise;
  • beidh go leor sonraí ann chun gur féidir an taifead/na taifid a iarradh a shainaithint go héasca; agus
  • a shíniú agus a dhátú.

Teastóidh cruthúnas céannachta ón iarrthóir chun iarratais ar fhaisnéis phearsanta a fháil.

D'fhéadfadh iarratais a bheith ann d'aon taifid phearsanta aon uair a chruthaítear iad nó ar thaifid neamhphearsanta a cruthaíodh ó Aibreán 2008 ar aghaidh.

Tá Foirm Iarratais ar Iarratais Saorála Faisnéise ar fáil le híoslódáil ag:

Táillí

Ní ghearrtar aon táille ar iarratais saorála faisnéise ar fhaisnéis phearsanta.

I gcás iarratas ar fhaisnéis neamhphearsanta, d'fhéadfaí táillí a ghearradh ag brath ar an leibhéal cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a theastaíonn.

Naisc úsáideacha a chuireann tuilleadh eolais ar fáil:

www.foi.gov.ie/

www.foi.gov.ie/faqs/

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas