Eolas Airgeadais

Ráitis Airgeadais

  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí do 2023 a fheiceáil anseo (PDF)
  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí do 2021 a fheiceáil anseo (PDF)
  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí do 2020 a fheiceáil anseo (PDF)
  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí do 2019 a fheiceáil anseo (PDF)
  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí do 2018 a fheiceáil anseo (PDF)
  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí do 2017 a fheiceáil anseo (PDF)
  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí do 2016 a fheiceáil anseo (PDF)
  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí do 2015 a fheiceáil anseo (PDF)
  • Is féidir cuntais iniúchta BOO Chorcaí don tréimhse 18 mí ón 1 Iúil 2013 go dtí an 31 Nollaig 2014 a fheiceáil anseo (PDF)

Pleananna le haghaidh Mórchaiteachas Caipitil

Tá eolas maidir le gach tionscadal tógála reatha agus beartaithe ar fáil anseo.

Íocaíochtaí/Orduithe Ceannaigh le haghaidh Earraí/Seirbhísí

Tá gealltanas sa Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, gur chóir gach Ordú Ceannaigh ó Roinn nó Gníomhaireacht Rialtais ar €20,000 nó os a chionn a fhoilsiú ar líne faoi dheireadh 2012. Léirigh sé seo tiomantas níos luaithe i gClár an Rialtais. Úsáidtear ceannacháin i BOO Chorcaí chun íocaíochtaí/aisíocaíochtaí a dhéanamh, lena n-áirítear deontais do chomhlachtaí poiblí eile agus aisíocaíochtaí tuarastail do bhaill foirne ar iasacht.

Foilsíonn BOO Chorcaí tuarascálacha ar Orduithe Ceannaigh a dhéantar os cionn €20k le haghaidh íocaíochtaí ginearálta agus €10k do TFC ar bhonn ráithiúil agus tá siad ar fáil anseo.

Tuairisceán um Íoc Pras

Is riachtanas Rialtais é go n-íocann gach Roinn Rialtais láir, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na húdaráis áitiúla agus gach comhlacht eile san earnáil phoiblí (seachas comhlachtaí tráchtála Leathstáit) a gcuid soláthraithe laistigh de 15 lá féilire tar éis sonrasc bailí a fháil.

Ní athraíonn an socrú seo caidrimh chonarthacha agus ní athraíonn sé an seasamh dlíthiúil maidir le híocaíochtaí déanacha.

Mar chuid den cheanglas íocaíochta pras 15 lá, ceanglaítear ar Ranna Rialtais agus ar chomhlachtaí ábhartha san earnáil phoiblí a dtuarascálacha ráithiúla ar fheidhmíocht íocaíochta a fhoilsiú ar a láithreáin ghréasáin faoi seach. Ceanglaítear ar Ranna Rialtais freisin na tuarascálacha ilchodacha ráithiúla a chlúdaíonn na comhlachtaí atá faoina scáth a fhoilsiú.

Íocaíochtaí Taistil & Cothaithe

Déantar íocaíochtaí Taistil agus Cothaithe le baill agus baill foirne de réir rátaí agus treoirlínte faoi na ciorcláin ábhartha a bhaineann le rátaí taistil, míleáiste agus cothaithe ón Roinn Oideachais & Scileanna.

Costais Chomhaltaí an Bhoird

Ní fhaigheann comhaltaí BOO Chorcaí aon luach saothair maidir lena mballraíocht. Íoctar costais taistil agus chothaithe leo, áfach, as freastal ar chruinnithe de réir threoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna. Foilsítear sonraí faoi chostais Bhord na gComhaltaí ar bhonn ráithiúil.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas