Eolas Ginearálta ar BOO Chorcaí

Bunú

Rinne an tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 foráil do dhíscaoileadh 33 Coiste Gairmoideachais (CGOanna) agus do bhunú 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) ina n-áit an 1 Iúil 2013. Nuair a bunaíodh é, ghlac BOO Chorcaí freagracht as seachadadh na seirbhísí bunoideachais, iar-bhunscoile agus breisoideachais, a bhí curtha ar fáil roimhe seo ag iar-Choiste Gairmoideachais Chontae agus Chathair Chorcaí.

Síníodh an tAcht Breisoideachais agus Oiliúna ina dhlí i mí Iúil 2013. Rinne an tAcht foráil do bhunú SOLAS agus do dhíscaoileadh FÁS. Rinneadh foráil sa reachtaíocht freisin d'ionaid oiliúna agus baill foirne oiliúna FÁS a aistriú de réir a chéile chuig na Boird Oideachais agus Oiliúna nuabhunaithe.

Tá Ionad Oiliúna Chorcaí, atá lonnaithe in Ascaill Rosa, Baile an Easpaig faoi chúram BOO Chorcaí anois. Bunaíodh SOLAS an 27 Deireadh Fómhair 2013 agus oibríonn sé anois leis na BOOanna chun tacú le cláir agus curaclaim bhreisoideachais agus oiliúna cuí a fhorbairt agus idirghabhálacha breisoideachais agus oiliúna a aimsiú ón earnáil phríobháideach, phoiblí agus ní don earnáil bhrabúis.

Róil, Freagrachtaí & Feidhmeanna

Faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna BOO:

 1. Scoileanna, ionaid oideachais agus oideachais nó oiliúna aitheanta a bhunú agus a chothabháil ina limistéar feidhme,
 2. Soláthar oideachais agus oiliúna a phleanáil, a sholáthar, a chomhordú agus a athbhreithniú, lena n-áirítear oideachas agus oiliúint chun críche fostaíochta, agus seirbhísí atá coimhdeach leis sin ina limistéar feidhme,
 3. Socruithe a dhéanamh le soláthraithe oideachais nó oiliúna eile agus seirbhísí tacaíochta a sholáthar dóibh,
 4. Tacú le soláthar, comhordú, riaradh agus measúnú seirbhísí oibre don aos óg ina limistéar feidhme,

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí freagrach as 24 Meánscoil agus Coláistí, Scoil Cheoil agus 2 Phobalscoil Náisiúnta, atá lonnaithe ar fud na cathrach agus an chontae, a chuireann seirbhís oideachais chuimsitheach agus fhreagrach ar fáil dá bpobail.  Tá tuilleadh eolais agus sonraí teagmhála do na scoileanna agus na coláistí seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag: www.cork.etb.ie/schools-and-colleges

Tá BOO Chorcaí freagrach freisin as 4 Choláiste Breisoideachais neamhspleácha a chuireann seirbhís oideachais Iar-Ardteistiméireachta (PLC) cuimsitheach agus freagrúil ar fáil dá bpobail. Ina theannta sin, cuirtear seachadadh IAT ar fáil in aonaid atá ceangailte le 8 nIar-bhunscoil.

Cuireann BOO Chorcaí réimse cuimsitheach seirbhísí breisoideachais agus aosoideachais ar fáil ar fud Chorcaí freisin. Cuimsíonn na seirbhísí seo Oideachas Aosach agus Pobail, Litearthacht d'Aosaigh, Seirbhísí Tacaíochta don Aos, Seirbhísí Oiliúna agus Printíseachta, Cláir Críochnaithe Scoile, seirbhísí Oideachais Phríosúin agus Oideachas Allamuigh.  Chun tuilleadh eolais a fháil, féach: www.cork.etb.ie/further-education-and-training

Ina theannta sin, trína Ionaid Oiliúna ag Ascaill Rosa, Baile an Easpaig agus Carraig Uí Leighin, tá ról ríthábhachtach ag BOO Chorcaí san Earnáil Oiliúna, ag seachadadh réimse leathan oiliúna do réimse éagsúil cliant lena n-áirítear iad siúd atá ag dul isteach sa mhargadh saothair den chéad uair, daoine a athraíonn poist, daoine ar mian leo scileanna nua a nuashonrú nó a fháil, iad siúd atá ag athrú gairmeacha, daoine faoi mhíchumas agus luathfhágálaithe scoile.

Tá sonraí faoi na cúrsaí atá ar fáil, printíseachtaí agus sonraí iarratais ar líne do mhic léinn ionchasacha ar fáil ag: www.corktrainingcentre.ie.

Cineálacha Taifead atá á gCoimeád

Sealbhaíonn BOO Chorcaí taifid maidir le soláthar seirbhíse, faisnéis airgeadais, acmhainní daonna, soláthar, sláinte agus sábháilteacht, miontuairiscí cruinnithe, taifid mac léinn, scéimeanna deontais, tionscadail chaipitil/tógála, etc.

Taifid a Choinneáil

Tá Beartas Bainistíochta Taifead agus Sceideal Coinneála Taifead (ceadaithe ar fud earnáil an BOO) ag BOO Chorcaí chun a chinntiú go ndéantar comhaid a ghlanadh go rialta agus go slán agus nach gcoinnítear sonraí pearsanta níos faide ná mar is gá. Déantar athbhreithniú tréimhsiúil ar gach taifead, lena n-áirítear taifid mac léinn, foirne agus airgeadais, de réir an Sceidil seo.

Rialachas/Bainistíocht

De réir an Achta um Boird Oideachais & Oiliúna, tá BOO Chorcaí comhdhéanta de 21 chomhalta ar a bhfuil 12 ionadaí údaráis áitiúil, 2 ionadaí foirne, 2 ionadaí tuismitheoirí agus 5 chomhalta ó chomhlachtaí a dhéanann ionadaíocht ar leasanna pobail/gnó, a dtagann duine amháin acu ó ghnólachtaí, ó thionscal agus ó fhostóirí; ceann eile ó chomhlachtaí ionadaíocha na bhfoghlaimeoirí agus ceann amháin eile a dhéanann ionadaíocht ar chomhlachtaí atá ceangailte le bainistíocht nó ceannaireacht scoile.

Tá ballraíocht reatha BOO Chorcaí ar fáil anseo.

Tionóltar cruinnithe boird ar bhonn démhíosúil. Tá miontuairiscí na gcruinnithe seo ar fáil ó na naisc thíos:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

Fís

Ag obair i gcomhpháirtíocht leis an bpobal agus le gníomhaireachtaí eile, náisiúnta agus áitiúil, is í fís BOO Chorcaí ná " bealach do gach foghlaimeoir" ina dtugann an eagraíocht tacaíocht, spreagadh agus cúnamh do dhaoine aonair agus do ghrúpaí chun a lánacmhainneacht a bhaint amach.

Tá ár bhFís, Misean, Prionsabail agus Luachanna leagtha amach ar ár suíomh gréasáin anseo.

Cód Cleachtais

Cuireann an Cód Cleachtais um Rialachas BOOanna (CL 0002/2019) creat ar fáil chun dea-chleachtas a chur i bhfeidhm maidir le rialachas corparáideach i mboird oideachais agus oiliúna.

Déantar gnó BOO Chorcaí de réir an Chóid seo a deir gur chóir do bhaill an Bhoird agus don fhoireann a bheith treoraithe ag a phrionsabail maidir lena bhfreagracht a chomhlíonadh chun a chinntiú go gcomhlíonann a gcuid gníomhaíochtaí go léir na caighdeáin is airde rialachais chorparáidigh.

Is féidir breathnú ar an gCód Cleachtais seo anseo (PDF).

Tá Cód Eitice glactha ag BOO Chorcaí freisin trína dtabharfar treoir dá chomhaltaí agus dá fhoireann i gcomhlíonadh a ndualgas. Tá an Cód seo ar fáil anseo (PDF).

Boird Rialachais Eile

Luaitear in Alt 45(1) den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, go mbunóidh BOO coistí chun cúrsaí airgeadais an Bhoird a scrúdú agus chun tuairisciú a dhéanamh orthu agus chun cabhrú le feidhmeanna iniúchta inmheánaigh an Bhoird a chomhlíonadh.

Cuireann Imlitir 02/2019 – Cód Cleachtais um Rialachas Bord Oideachais & Oiliúna creat ar fáil chun dea-chleachtas i rialachas corparáideach a chur i bhfeidhm sna BOOanna agus soláthraíonn sé Téarmaí Tagartha do na Coistí Iniúchta agus Airgeadais araon.

An Coiste Iniúchóireachta: Is é feidhm an Choiste Iniúchta tuarascálacha iniúchta inmheánaigh, tuarascálacha iniúchta reachtúla agus deimhnithe an CE a scrúdú agus a bhreithniú agus tuairisc a thabhairt don Bhord de réir nósanna imeachta.  Tá seisear comhaltaí ar an gCoiste, a bhfuil triúr ar a mhéid ina gcomhaltaí de CETB agus a bhfuil taithí airgeadais ábhartha agus ábhartha ag duine amháin acu ar a laghad.  Tá comhalta nach bhfuil ina bhall de BOO Chorcaí ina chathaoirleach ar an gCoiste.

An Coiste Airgeadais: Is é feidhm an Choiste Airgeadais tuairisc a thabhairt don BOO maidir le cibé an bhfuil an Plean Seirbhíse á chur i bhfeidhm ag an CE laistigh de na teorainneacha caiteachais.  Déantar é seo trí bhreithniú a dhéanamh ar na cuntais mhíosúla agus ar na tuarascálacha ad hoc a chuireann an CE ar fáil. Tá ceathrar comhaltaí ar Choiste Airgeadais BOO Chorcaí, a bhfuil duine amháin acu ar a laghad ó lasmuigh den BOO agus a bhfuil taithí airgeadais ábhartha aige.

Boird Bhainistíochta

Forálann Alt 44 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, do bhunú coistí chun feidhmeanna a chomhlíonadh, thar ceann an BOO, a d'fhéadfadh coiste a chomhlíonadh níos fearr nó níos caoithiúla.

Cuimsíonn coistí den sórt sin 12 chomhalta ar a mhéad, ar a bhfuil comhaltaí BOO, ainmnithe Easpaig/Iontaobhaithe, ainmnithe Údarás Reiligiúnach eile, tuismitheoirí, baill foirne agus ainmnithe comhpháirtíochtaí ábhartha eile.

Bunaítear Boird Bhainistíochta scoileanna, coláistí agus ionaid oideachais eile chun maoirseacht a dhéanamh ar bhainistíocht áitiúil, faoin alt seo den Acht. Cúig bliana a bhíonn i dtéarma oifige an Bhoird de ghnáth agus bíonn ar Bhoird teacht le chéile 5 huaire ar a laghad le linn na scoilbhliana.

Tugtar breac-chuntas ar bhallraíocht na mBord Bainistíochta aonair ar shuíomh gréasáin gach scoile nó ionaid. Tá naisc chuig na suíomhanna gréasáin seo ar fáil anseo.

Struchtúr Eagraíochtúil BOO Chorcaí

Is féidir cairt, a léiríonn struchtúr eagraíochta BOO Chorcaí, a fheiceáil anseo (PDF)

Struchtúir Phá/Grádaithe

Is féidir breathnú ar líon na mball foirne atá fostaithe ag BOO Chorcaí faoi na príomhchatagóirí grádaithe anseo (PDF).

Íoctar gach ball foirne de réir scálaí tuarastail arna gcinneadh ag an Roinn Oideachais. Tá na scálaí pá seo ar fáil le feiceáil anseo.

Mura bhfuil an scála pá atá á lorg agat ar fáil ag an suíomh seo, féach: www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/ agus cuardaigh an chatagóir riachtanach foirne.

Suíomhanna/Sonraí Teagmhála

Tá Ceannoifig BOO Chorcaí suite ag 21 Cé Lavitt i gCorcaigh. Is féidir sonraí teagmhála d'Fhoireann na Príomhoifige a fheiceáil anseo.

Is féidir leat fiosruithe a sheoladh chuig info@corketb.ie nó an fhoirm teachtaireachtaí a úsáid ar an leathanach gréasáin seo freisin.

Scoileanna/Coláistí/Ionaid BOO Chorcaí

Tá léarscáil, a thaispeánann suíomhanna gach ionad oideachais agus oiliúna de chuid BOO Chorcaí, ar fáil i bhformáid idirghníomhach anseo.

Is féidir sonraí teagmhála do Scoileanna, Coláistí agus Ionaid uile BOO Chorcaí a fheiceáil anseo.

Chun teacht ar an nuacht is déanaí faoi BOO Chorcaí agus saincheisteanna a théann i bhfeidhm orainn, cliceáil anseo.

Naisc le Comhlachtaí Comhlachaithe Eile

Oibríonn BOO Chorcaí i gcomhar le raon leathan comhlachtaí agus gníomhaireachtaí poiblí eile. Chun sonraí a fháil faoin gcéanna, féach anseo.

Cuirtear Comhaontuithe Seirbhíse i bhfeidhm chun na cineálacha socruithe comhpháirtíochta seo a bhainistiú. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na SLAanna seo, déan teagmháil le Clare Creedon, Oifigeach Riaracháin sa Phríomhoifig: clare.creedon@corketb.ie

Cairt Chustaiméirí

Tá meas ag BOO Chorcaí ar a chustaiméirí agus tá sé tiomanta do na leibhéil is airde seirbhíse do chustaiméirí a choinneáil i gcónaí. Tá ár gCairt Chustaiméirí agus ár bPlean Gníomhaíochta Custaiméirí ar fáil anseo

Nósanna Imeachta um Ghearáin Tríú Páirtí: Comhaontaíodh na nósanna imeachta seo go náisiúnta idir BOOÉ agus na príomh-cheardchumainn chun déileáil go sonrach le gearáin a dhéanann Tuismitheoirí nó Caomhnóirí Mac Léinn nó Mic Léinn os cionn 18 mbliana d'aois, i gcoinne ball d'fhoireann BOO Chorcaí. Is féidir na nósanna imeachta a fheiceáil anseo (PDF).

Oifigeach Inrochtaineachta

Deirtear san Acht um Míchumas 2005 'go n-údaróidh gach ceann comhlachta phoiblí do dhuine amháin ar a laghad dá c(h)uid oifigeach (dá ngairtear "oifigigh rochtana" san Acht seo) cúnamh agus treoir a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas maidir le rochtain a fháil ar a sheirbhísí, nó socrú a dhéanamh chun é a chomhordú agus comhordú a dhéanamh ar sholáthar an chúnaimh agus na treorach sin. Is é Clare Creedon an tOifigeach Inrochtaineachta do BOO Chorcaí.

Is féidir teagmháil a dhéanamh léi ag: clare.creedon@corketb.ie nó trí theagmháil a dhéanamh leis an gCeannoifig ar 021-4907100

Má tá duine den phobal míshásta le toradh gearáin nó nós imeachta achomhairc, féadfaidh sé/sí an t-ábhar a tharchur chuig an Ombudsman lena scrúdú. Féach: www.ombudsman.gov.ie/.

Cóid Chleachtais/Treoirlínte

Is féidir breathnú ar na príomhcháipéisí anseo:

 • Cód Iompair don Fhoireann
 • Cód Iompair d'Idirghníomhaíocht Foirne le Foghlaimeoirí
 • Cód Gairmiúil do Mhúinteoirí na Comhairle Múinteoireachta
 • Nós Imeachta Casaoide
 • Nósanna Imeachta Araíonachta do Mhúinteoirí & don Fhoireann Neamhtheagaisc
 • Polasaí um Chosc ar Bhulaíocht
 • Beartas um Chiapadh & Ciapadh Gnéasach a Chosc

Cosaint Leanaí

Tá dualgas agus freagracht reachtúil ar BOO Chorcaí gach leanbh agus duine soghonta atá faoina chúram a chosaint. Tá Cosaint Leanaí i scoileanna á rialú ag Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí. Tá an doiciméad seo ar fáil ag: www.tusla.ie/publications.

Nochtadh Cosanta a Dhéanamh ag Oibrithe BOO Chorcaí

De réir an Achta um Nochtadh Cosanta 2014, tá BOO Chorcaí tiomanta do na caighdeáin is airde macántachta, oscailteachta agus cuntasachta a choinneáil ina chleachtais riaracháin agus bhainistíochta agus aithníonn sé go bhfuil ról lárnach ag an bhfoireann maidir leis na haidhmeanna sin a bhaint amach.

Chuige sin, cuireadh beartas cuimsitheach i bhfeidhm maidir le nochtadh cosanta a dhéanamh ag geallsealbhóirí uile CETB. Tá an polasaí seo ar fáil anseo.

Ceanglaítear ar BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil a dhéanamh, de réir Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014.  Is féidir na tuarascálacha seo a fháil thíos:

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas